Unia Europejska
Znajdziesz nas:
ul. Warszawska 13, 32-086 Węgrzce

Coactum Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Rozwój firmy Coactum Sp. z o.o. poprzez wykreowanie i wdrożenie nowatorskich rozwiązań wzorniczych, które będą skutkowały stworzeniem innowacyjnych produktów na bazie owoców goji”, nr POIR.02.03.05.-12-0111/19-00. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie w firmie Coactum procesu projektowego, który będzie skutkował zaprojektowaniem nowych, innowacyjnych produktów. Wdrożenie wiąże się z inwestycją początkową w postaci maszyny do liofilizacji. Dywersyfikacja produktowa firmy oparta jest o projekty wzornicze wynikające z pełnego procesu projektowego. Na jej podstawie planowane jest wprowadzanie nowych produktów i zestawów produktów.

W przedsiębiorstwie efekty zostaną wykorzystane do poszerzenia rynku zbytu w związku z wprowadzeniem nowych produktów, natężenia atrakcyjności produktu. Pozwoli to na zwiększenie sprzedaży, a w związku z tym większe zyski.

Wartość projektu: 1 383 139,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 705 465,00 PLN

Planowany okres realizacji projektu: 20.01.2020 r. – 18.06.2021 r.