REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

sklep.coactum.com.pl

Niniejszy Regulamin, określający ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Coactum sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie za pośrednictwem Sklepu Internetowego sklep.coactum.com.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

I)  Definicje

1.  Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2. Dostawa - czynność polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu;

3. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów;

4. Klient â osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

5.  Kodeks Cywilny â ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

6.  Regulamin â niniejszy Regulamin Ĺwiadczenia usĹug drogÄ elektronicznÄ w ramach sklepu internetowego sklep.coactum.com.pl;

7. Sklep internetowy (Sklep) â serwis internetowy dostÄpny pod adres sklepu, za poĹrednictwem ktĂłrego Klient moĹźe w szczegĂłlnoĹci skĹadaÄ ZamĂłwienia;

8.  Sprzedawca â Coactum sp. z o.o. z siedzibÄ w Krakowie przy ul. Gen. Fieldorfa-Nila 17, 31-209 KrakĂłw, wpisana do Rejestru PrzedsiÄbiorcĂłw Krajowego Rejestru SÄdowego przez Sad Rejonowy dla Krakowa ĹrĂłdmieĹcia w Krakowie, WydziaĹ XI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000535739, numer NIP: 5130239699, REGON: 360567587, kapitaĹ zakĹadowy: 5 000,00 zĹ;

9.  Towar â produkt prezentowany w sklepie internetowym;

10. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy;

11. Umowa sprzedaĹźy â umowa sprzedaĹźy TowarĂłw w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiÄdzy Coactum sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

12.  Ustawa o prawach konsumenta â ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

13.  Ustawa o Ĺwiadczeniu usĹug drogÄ elektronicznÄ â ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
o Ĺwiadczeniu usĹug drogÄ elektronicznÄ (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

14.  ZamĂłwienie â oĹwiadczenie woli Klienta, zmierzajÄce bezpoĹrednio do zawarcia Umowy sprzedaĹźy, okreĹlajÄce w szczegĂłlnoĹci rodzaj i liczbÄ Towaru;

 

II) Postanowienia ogólne

1.     Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treĹci o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usĹug nieodpĹatnych Ĺwiadczonych przez SprzedawcÄ, w sposĂłb sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszajÄcy dobra osobiste osĂłb trzecich.

2.     Klientowi nie wolno korzystaÄ ze Sklepu Internetowego w sposĂłb naruszajÄcy interesy Sprzedawcy.

III) Zasady korzystania ze sklepu internetowego

1.  Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego i materiaĹĂłw w nim publikowanych naleĹźÄ do Sprzedawcy, a korzystanie z nich moĹźe nastÄpowaÄ wyĹÄcznie w sposĂłb okreĹlony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodÄ Sprzedawcy wyraĹźonÄ na piĹmie.

2.  Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest wyraĹźenie zgody na treĹÄ Regulaminu oraz podanie danych osobowych koniecznych do Ĺwiadczenia usĹug.

3.  Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowiÄ oferty w rozumieniu przepisĂłw Kodeksu Cywilnego. StanowiÄ one zaproszenie do skĹadania ofert przez Klienta.

IV)  Zamówienia

1.     ZĹoĹźenie zamĂłwienia stanowi zĹoĹźenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaĹźy TowarĂłw bÄdÄcych przedmiotem zamĂłwienia.

2.     Po zĹoĹźeniu zamĂłwienia, Sprzedawca przesyĹa na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego zĹoĹźenia.

3.     Klient moĹźe skĹadaÄ zamĂłwienia w Sklepie Internetowym za poĹrednictwem Strony Internetowej Sklepu 24 godziny na dobÄ przez wszystkie dni roku, jednak ich realizacja odbywa siÄ w godzinach okreĹlonych na stronie internetowej Sklepu.

4.     Sprzedawca nie realizuje ZamĂłwieĹ w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiÄzujÄcymi przepisami. Sprzedawca zastrzega sobie moĹźliwoĹÄ wyznaczenia innych dni, w ktĂłrych zamĂłwienia mogÄ byÄ nierealizowane, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej Sklepu.

5.     W celu zĹoĹźenia zamĂłwienia w Sklepie Internetowym za poĹrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usĹug dostÄpnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

V)  Dostawa

1.  Dostawa TowarĂłw jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa siÄ pod adres wskazany przez Klienta w trakcie skĹadania ZamĂłwienia.

2.  Sprzedawca jest zobowiÄzany dostarczyÄ Towar bÄdÄcy przedmiotem Umowy sprzedaĹźy bez wad.

3.  Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informacjÄ o kosztach i sposobach Dostawy oraz o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji ZamĂłwienia. Informacje znajdujÄ siÄ w zakĹadce Dostawa.

4.  Termin Dostawy i realizacji zamĂłwienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych.

5.  ZamĂłwione Towary sÄ dostarczane do Klienta za poĹrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamĂłwienia.

6.  W dniu wysĹania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzajÄca nadanie przesyĹki przez SprzedawcÄ.

7. Sprzedawca doĹÄcza do przesyĹki bÄdÄcej przedmiotem Dostawy fakturÄ VAT obejmujÄcÄ dostarczane Towary.

8. ZamĂłwione Towary mogÄ zostaÄ odebrane przez Klienta osobiĹcie w siedzibie firmy
w godzinach jej funkcjonowania.

9.  W przypadku nieobecnoĹci Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy skĹadaniu zamĂłwienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie prĂłbÄ kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w ktĂłrym Klient bÄdzie obecny. W przypadku zwrotnego odesĹania zamĂłwionego Towaru do Sklepu Internetowego przez DostawcÄ, Sprzedawca skontaktuje siÄ z Klientem drogÄ elektronicznÄ lub telefonicznie, ustalajÄc ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy. JeĹli podejmowane prĂłby nie zakoĹczÄ siÄ nawiÄzaniem kontaktu zamĂłwienie zostanie anulowane.

VI) Cena i płatności

1.  Ceny TowarĂłw podawane sÄ w zĹotych polskich, zawierajÄ podatek VAT, nie zawierajÄ kosztĂłw Dostawy ani ewentualnych kosztĂłw pĹatnoĹci;

2.  Sprzedawca, najpóźniej bezpoĹrednio przed zĹoĹźeniem zamĂłwienia, informuje Klienta o:

 a. cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych,

 b. kosztach wysyĹki,

 c. dostÄpnych sposobach pĹatnoĹci

d. ewentualnych kosztach pĹatnoĹci.

3.  JeĹźeli z danym sposobem pĹatnoĹci wiÄĹźe siÄ dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpoĹrednio przed zĹoĹźeniem przez Klienta zamĂłwienia. 

4.  Termin pĹatnoĹci zostaĹ uwzglÄdniony na Stronie Internetowej w zakĹadce PĹatnoĹci.

5.  Klient powinien dokonaÄ pĹatnoĹci za zamĂłwienie w terminie 7 Dni roboczych.

6.  W wypadku niewywiÄzania siÄ przez Klienta z pĹatnoĹci w terminie, o ktĂłrym mowa w VI) pkt. 5. Regulaminu, Sprzedawca odstÄpi od Umowy sprzedaĹźy.

7.  Klient ma moĹźliwoĹÄ uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego: 73 1090 1665 0000 0001 3721 9465

b)  gotĂłwkÄ przy odbiorze osobistym.

VII)  Prawo odstąpienia od umowy

1.  Klient ma prawo do odstÄpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

2.  Termin do odstÄpienia od Umowy upĹywa po 14 dniach od dnia dorÄczenia Towaru.

3.  Do zachowania terminu OdstÄpienia od Umowy wystarczy przesĹanie Sprzedawcy jednoznacznego oĹwiadczenia drogÄ pocztowÄ lub za poĹrednictwem poczty elektronicznej. 

4.  Sprzedawca niezwĹocznie po otrzymaniu oĹwiadczenia przesyĹa Klientowi potwierdzenie otrzymania.

5. Sprzedawca nie później niĹź w terminie 14 dni od dnia otrzymania oĹwiadczenia konsumenta
o odstÄpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego pĹatnoĹci, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

6.  Sprzedawca moĹźe wstrzymaÄ siÄ ze zwrotem pĹatnoĹci otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru

7.  Sprzedawca dokonuje zwrotu pĹatnoĹci przy uĹźyciu takiego samego sposobu zapĹaty, jakiego uĹźyĹ konsument, chyba Ĺźe konsument wyraĹşnie zgodziĹ siÄ na inny sposĂłb zwrotu, ktĂłry nie wiÄĹźe siÄ dla niego z Ĺźadnymi kosztami.

8. JeĹźeli konsument wybraĹ sposĂłb dostarczenia rzeczy inny niĹź najtaĹszy zwykĹy sposĂłb dostarczenia oferowany przez SprzedawcÄ, Sprzedawca nie jest zobowiÄzany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztĂłw.

9.  Klient ma obowiÄzek zwrĂłciÄ rzecz Sprzedawcy niezwĹocznie, jednak nie później niĹź 14 dni od dnia, w ktĂłrym odstÄpiĹ od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesĹanie Towaru przed jego upĹywem.

10.  Koszty odesĹania Towaru ponosi Klient.

 

VIII)  Reklamacje dotyczące towarów

1.  Coactum sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytuĹu rÄkojmi za wady
w zakresie okreĹlonym w Kodeksie Cywilnym, w szczegĂłlnoĹci w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikajÄce z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, naleĹźy kierowaÄ na adres biuro@coactum.com.pl. Coactum sp. z o.o. zobowiÄzuje siÄ do rozpatrzenia kaĹźdej reklamacji w terminie do 14 dni.

3.  Zaleca siÄ podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okolicznoĹci dotyczÄcych przedmiotu reklamacji, w szczegĂłlnoĹci rodzaju i daty wystÄpienia nieprawidĹowoĹci; (2) ĹźÄdania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych skĹadajÄcego reklamacjÄ â uĹatwi to
i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Coactum sp. z o.o.. Wymogi podane w zdaniu poprzednim majÄ formÄ jedynie zalecenia i nie wpĹywajÄ na skutecznoĹÄ reklamacji zĹoĹźonych z pominiÄciem zalecanego opisu reklamacji.

4.  Reklamacje iloĹciowo â jakoĹciowe bÄdÄ uwzglÄdniane po przedstawieniu protokoĹu sporzÄdzonego w  obecnoĹci kuriera.

IX) Ochrona danych osobowych

1.  Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone sÄ w Polityce prywatnoĹci.

X) Postanowienia koĹcowe

1.  We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyĹźszym Regulaminie majÄ zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

2.  W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaĹźy, strony bÄdÄ dÄĹźyĹy do rozwiÄzania sprawy polubownie. Prawem wĹaĹciwym dla rozstrzygania wszelkich sporĂłw powstaĹych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

3.  Klient bÄdÄcy konsumentem moĹźe skorzystaÄ z pozasÄdowych sposobĂłw rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeĹ. Zasady dostÄpu do tych procedur dostÄpne sÄ w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotĂłw uprawnionych do pozasÄdowego rozpatrywania sporĂłw. MogÄ nimi byÄ w szczegĂłlnoĹci rzecznicy praw konsumenta lub WojewĂłdzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialnoĹÄ z tytuĹu niewykonania lub nienaleĹźytego wykonania umowy, lecz w przypadku umĂłw zawieranych z Klientami bÄdÄcymi PrzedsiÄbiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialnoĹÄ tylko w przypadku umyĹlnego wyrzÄdzenia szkody
i w granicach rzeczywiĹcie poniesionych strat przez Klienta bÄdÄcego PrzedsiÄbiorcÄ.

5.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamĂłwienia przyjÄte przez SprzedawcÄ do realizacji przed dniem wejĹcia w şycie nowego Regulaminu sÄ realizowane na podstawie Regulaminu, ktĂłry obowiÄzywaĹ w dniu skĹadania zamĂłwienia przez Klienta.

6.  Regulamin wchodzi w Ĺźycie z dniem jego opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.